top of page

Emergency
Light
Products

POWER STATION CO., LTD

         บริษัท พาวเวอร์สเตชั่น จำกัด ก่อตั้งนานกว่า 10 ปี โดยวิศวกรที่ได้รับรองคุณภาพจากสภาวิศวกรไทย พาวเวอร์สเตชั่นมีประสบการมากกว่า 10 ปี ในงานด้านการติดตั้งใช้งานโคมไฟฟ้าฉุกเฉินป้ายทางออกฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพงานด้านทดสอบ และติดตั้งแบตเตอรี่ ในระบบสำรองต่างๆดังนั้นสินค้า และบริการของพาวเวอร์สเตชั่นจึงได้รับความไว้วางใจทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนชั้นนำของประเทศไทย

logo.png
Untitled-1.png
research.png
ACCU.png
unnamed.png

RECOMMENDED PRODUCTS

BATTERY REMOTE

bottom of page